left_bg
right_bg

ปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge / Tax Code : YQ) เส้นทางระหว่างประเทศ

tg 

 

เรื่อง ปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge / Tax Code : YQ) เส้นทางระหว่างประเทศ


เรียน ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บมจ.การบินไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge / Tax Code : YQ) สำหรับเส้นทาง
ระหว่างประเทศจะมีการปรับเปลี่ยน โดยมีผลบังคับใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
1. BKK-RGN,SGN,HAN,VTE,PNH,PEN v.v. , HKG-TPE v.v. , KHI-MCT v.v. , GAY-VNS v.v. , DXB-KWI v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD19.00 เป็น USD28.00 (หรือเทียบเท่า)
2. BKK-KUL,SIN,KMG,CAN,DAC,CCU,HKG v.v. , TPE-SEL v.v. ,
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD25.00 เป็น USD37.00 (หรือเทียบเท่า)
3. BKK-CTU,XMN,CMB,MNL,KTM,BLR,HYD,JKT,TPE,MAA,GAY,VNS v.v. , HKG-SEL v.v. , HKG-HKT v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD32.00 เป็น USD48.00 (หรือเทียบเท่า)
4. BKK-DEL,BOM,DPS,KHI,LHE,MCT,ISB,DXB,BJS,SHA v.v. , TPE-HKT v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD42.50 เป็น USD64.00 (หรือเทียบเท่า)
5. BKK-SEL, PUS, HKT-SEL v.v. , BKK-TYO,OSA,NGO,FUK v.v. , TYO-HKT v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD46.00 เป็น USD70.00 (หรือเทียบเท่า)
6. BKK-PER v.v. , PER-HKT v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD52.50 เป็น USD80.00 (หรือเทียบเท่า)
7. BKK-MEL,SYD,BNE v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD65.00 เป็น USD99.00 (หรือเทียบเท่า)
8. BKK-PAR,LON,MAD,DME,ATH,STO,CPH,OSL,MUC,ROM,MIL,ZRH,FRA,TLV,JNB v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD90.00 เป็น USD135.00 (หรือเทียบเท่า)
9. BKK-AKL v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD90.00 เป็น USD135.00 (หรือเทียบเท่า)
10. BKK-LAX v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD107.00 เป็น USD162.00 (หรือเทียบเท่า)

 

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมประกันภัย (Insurance Surcharge / Tax code : YQ) ยังคงเก็บ Flight Coupon ละ USD5.00 ตามเดิม
2. ตัวแทนจำหน่ายฯ ที่ประสงค์จะออกบัตรโดยสารโดยใช้ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเดิม และเป็นราคาที่ต้องออกบัตรโดยสาร
ผ่านการบินไทยฯ บริษัทฯขอความร่วมมือให้ตัวแทนฯ ดำเนินการออกบัตรฯให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2554
กลุ่มงานขายภาคตัวแทนจำหน่ายฯ
5 มีนาคม 2554
EFFECTIVE

tg 

 

เรื่อง ปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge / Tax Code : YQ) เส้นทางระหว่างประเทศ


เรียน ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บมจ.การบินไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge / Tax Code : YQ) สำหรับเส้นทาง
ระหว่างประเทศจะมีการปรับเปลี่ยน โดยมีผลบังคับใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
1. BKK-RGN,SGN,HAN,VTE,PNH,PEN v.v. , HKG-TPE v.v. , KHI-MCT v.v. , GAY-VNS v.v. , DXB-KWI v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD19.00 เป็น USD28.00 (หรือเทียบเท่า)
2. BKK-KUL,SIN,KMG,CAN,DAC,CCU,HKG v.v. , TPE-SEL v.v. ,
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD25.00 เป็น USD37.00 (หรือเทียบเท่า)
3. BKK-CTU,XMN,CMB,MNL,KTM,BLR,HYD,JKT,TPE,MAA,GAY,VNS v.v. , HKG-SEL v.v. , HKG-HKT v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD32.00 เป็น USD48.00 (หรือเทียบเท่า)
4. BKK-DEL,BOM,DPS,KHI,LHE,MCT,ISB,DXB,BJS,SHA v.v. , TPE-HKT v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD42.50 เป็น USD64.00 (หรือเทียบเท่า)
5. BKK-SEL, PUS, HKT-SEL v.v. , BKK-TYO,OSA,NGO,FUK v.v. , TYO-HKT v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD46.00 เป็น USD70.00 (หรือเทียบเท่า)
6. BKK-PER v.v. , PER-HKT v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD52.50 เป็น USD80.00 (หรือเทียบเท่า)
7. BKK-MEL,SYD,BNE v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD65.00 เป็น USD99.00 (หรือเทียบเท่า)
8. BKK-PAR,LON,MAD,DME,ATH,STO,CPH,OSL,MUC,ROM,MIL,ZRH,FRA,TLV,JNB v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD90.00 เป็น USD135.00 (หรือเทียบเท่า)
9. BKK-AKL v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD90.00 เป็น USD135.00 (หรือเทียบเท่า)
10. BKK-LAX v.v.
ปรับขึ้นจาก Flight coupon ละ USD107.00 เป็น USD162.00 (หรือเทียบเท่า)

 

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมประกันภัย (Insurance Surcharge / Tax code : YQ) ยังคงเก็บ Flight Coupon ละ USD5.00 ตามเดิม
2. ตัวแทนจำหน่ายฯ ที่ประสงค์จะออกบัตรโดยสารโดยใช้ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเดิม และเป็นราคาที่ต้องออกบัตรโดยสาร
ผ่านการบินไทยฯ บริษัทฯขอความร่วมมือให้ตัวแทนฯ ดำเนินการออกบัตรฯให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2554
กลุ่มงานขายภาคตัวแทนจำหน่ายฯ
5 มีนาคม 2554
EFFECTIVE

mp3 bob marley lyrics free mp3 download music
Pitbull