0

มีผู้ชม 3638 ครั้ง
Premium-Ice-Flower-Snow 5วัน
รหัสสินค้า : KE01
ราคา ฿27,900.00THB


วันแรก                   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

วันที่ 2                    สนำมบินนำนำชำติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เกำะดังของในหมู่นักท่องเที่ยว
                              “ เกาะนามิ “ – เทศกาล เล่นสกีสโนว์ ที่ #SKI Resort #JISAN #YANGJI
                              #VIVALDI PARK
                               ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “
                               พักที่จังหวัดเคียงกีโด 1 คืน (พักระดับ 4 ดาวเกาหลี)

 

วันที่ 3                    ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลดที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ”
                              รวมบัตรSpecial Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จากัดรอบรวมสวนสัตว์เปิด Safari
                              และ Lost Valley – สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ – ศูนย์โสมเกาหลี –
                              ศูนย์เครื่องสาอางเวชสาอาง – เรียนรู้วิธีการทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)
                              และแต่งชุดฮันบก - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
                               พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์อร่อยล้าบาร์บีคิวปิ้งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี
                               พักที่กรุงโซล 2 คืน (พักระดับ 4 ดาวเกาหลี)

 

วันที่ 4                    กรุงโซล – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนำมู – พระรำชวังมรดกโลกชังดก – ผ่ำนชมบลูเฮ้าส์ –
                              ดิวตี้ฟรี – ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล สะพำนลอยฟ้ำ “Seoullo 7017”–
                              เต็มอิ่มช้อปปิ้งเมียงดอง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " 
                               ที่นี่ที่เดียว ! ล่องเรือแม่น้าฮัน กับเรือสาราญ “ Pang Show “ พร้อมชม
                              Pang Show กับโชว์ลีลำกำรทำขนมปังสุดน่ำรัก..สุดกวนใจ กับ เจ้ำชำยขนมปังและ
                              ลูกทีมสุดบ๊องเส้นตื้น อีกทั้งให้คุณลองทำขนมปังอันเลื่องชื่อจำกเรื่องรำวซีรีย์สุดฮอต
                              เจ้ำชำยขนมปัง “ คิมทักกู “ และพิสูจน์กันว่ำใครจะเป็นรำชำด้ำนกำรทำขนมปังตัว
                              จริงกัน ?
                               อิ่มประทับใจ ! TODAI เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ซีฟู้ด บริการขาปูยักษ์ SnowCrab
                              และเครื่องดื่มไม่อั้น

วันที่ 5                    กรุงโซล – ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง Red Pine – " MBC World Theme Park "
                              สถำนที่ถ่ำยทำ รำยกำร TV show หรือ รำยกำรบันเทิงสุดชิกในกรุงโซล –
                              แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) –
                              สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
                               พิเศษ !! ไก่ตุ๋นโสม ร้านดัง Michelin Guide

 

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096