0

มีผู้ชม 4209 ครั้ง
Premium Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน
รหัสสินค้า : KE03
ราคา ฿19,900.00THB


วันแรก                   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

วันที่ 2                   สนำมบินนำนำชำติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – – เที่ยวถ้ำเหมืองทอง “ ควังเมียง “
                             ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลำกมิติและสีสัน – ฉลองเทศกาล
                             เล่นสโนว์สเลดที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” รวมบัตร
                             Special Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จากัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด Safari และ
                             Lost Valley
                              พัก 1 คืน @ โรงแรมในจังหวัดเคียงกีโด

 

วันที่ 3                    เคียงกีโด – เทศกาลเล่นสกีสโนว์ ที่ #SKI Resort #JISAN #YANGJI #VIVALDI PARK
                              – สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ – กรุงโซล – ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง Red Pine –
                              ศูนย์เครื่องสาอางเวชสาอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล
                              Love Rock Cable - ตลำดพื้นเมืองทงแดมุน
                               พัก 2 คืน @ โรงแรมในกรุงโซล

 

วันที่ 4                    กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง – เดินเลาะถนนเลียบกาแพง
                              หินสีน้าตาลเทาสวยงาม – ผ่านถนนเซจอง – ผ่านชมบลูเฮาส์ – เรียนรู้วิธีกำรทำคิมบับ
                              (ข้ำวห่อสำหร่ำย) + ฟรี !! แต่งชุดฮับก– ดิวตี้ฟรี – เต็มอิ่มช้อปปิ้งเมียงดอง
                              " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "
                               พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์บนเรือสาราญ Ara Cruise

วันที่ 5                    กรุงโซล – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนำมู – ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล สะพำนลอยฟ้ำ
                              “Seoullo 7017”– พิพิธภัณฑ์ภำพวำดลวงตำสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum
                              พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum – ย่ำนมหำลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชำวโสม –
                              แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) –
                              สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

 

สนใจทัวร์ติดต่อ  อินสไตล์แทรเวล  Tel :  02-1687154-56 yes

-----------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น // ทัวร์เกาหลี // ทัวร์ฮ่องกง // ทัวร์สิงคโปร์ // ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ยุโรป Tour Europe
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เอเชีย
 
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์แอฟริกา
ติดต่อเรา
พยากรณ์อากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
การขอวีซ่า
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
สาระน่ารู้รอบโลก
ดาวน์โหลดใบจองทัวร์
TAT. License 11/06096